วิสัยทัศน์    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการเป็นโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู ระดับมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศ

 พันธกิจ

1.          จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิตมีสมรรถนะความเป็นผู้นำในวิชาชีพทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

2.          จัดการศึกษาในสาขาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ในระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพียบพร้อมด้วยความรู้ 

             คู่คุณธรรมและเติมเต็มศักยภาพรายบุคคล

3.          พัฒนาครูประจำการระดับมัธยมศึกษาในสาขาศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.          พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในสาขาศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา

5.          ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาไทย