พันธกิจ๑.จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิตมีสมรรถนะความเป็นผู้นำในทางวิชาชีพทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
๒.จัดการศึกษาในสาขาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม
๓.พัฒนาครูประจำการระดับชั้นมัธยมศึกษาในสาขาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔.พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ในสาขาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๕.ทำนุบำรุง และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ


ปรัชญา           

ความรู้คู่คุณธรรม ศิลปกรรมเติมคนให้เต็มคน

 

วิสัยทัศน์

ศิลปะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ การคิดที่เป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีทางศิลปะ ความเป็นมาของรูปแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สากลและรากฐานทางวัฒนธรรม  ค้นหาว่าผลงานศิลปะสื่อความหมายกับตนเอง  ค้นหาศักยภาพทางด้านศิลปะและสิ่งรอบตัว  พัฒนาทัศนคติ สมาธิ  รสนิยมส่วนตัวมีทักษะกระบวนการ วิธีการแสดงออกการคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม  การสะท้อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่น พิจารณาว่าผู้คนในวัฒนธรรมของตนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่องานศิลปะช่วยให้มีมุมมองชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความเชื่อความศัทธาทางศาสนา ด้วยลักษณะธรรมชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  การเรียนรู้เทคนิควิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ ทำให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ริเริ่มสร้างสรรค์  ดัดแปลง จินตนาการสุนทรียภาพโดยอยู่ในกรอบของคุณธรรมและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยและสากล

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเสริมสร้างให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ช่วยให้มีจิตใจที่งดงาม  สมาธิที่แน่วแน่  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีความสมดุลเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติโดยส่วนตน และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยส่วนรวม

พันธกิจ

๑.    จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิตมีสมรรถนะความเป็นผู้นำในทางวิชาชีพทางศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์

๒. จัดการศึกษาในสาขาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

๓. พัฒนาครูประจำการระดับชั้นมัธยมศึกษาในสาขาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔.   พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ในสาขาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

๕.   ทำนุบำรุง และสืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาไทย

 

ภารกิจ

งานสอน

            ๑. วิชาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เปิดสอนสัปดาห์ละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที

                                    ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖เปิดสอนสัปดาห์ละ ๑ คาบ คาบละ ๕๐ นาที

            ๒. วิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)เปิดสอนทุกระดับชั้น (ช่วงชั้นที่ ๓-๔) สอนสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ ๕๐ นาที

            ๓. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (ช่วงชั้นที่ ๓-๔) สอนสัปดาห์ล่ะ ๑ คาบ                คาบละ ๕๐ นาที

งานนิเทศนิสิต

            ๑. นิเทศนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาดนตรีศึกษา

งานโครงการต่าง ๆ

๑.    โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

๒.   โครงการประเมินผลศิลปะช่วงชั้นที่ ๓ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ สวนศึกษา วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๓.   โครงการศิลปวัฒนธรรมและการแสดง  ประกอบด้วย

*กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล

*กิจกรรมนาฏศิลป์โขนและกระบี่-กระบอง

*กิจกรรมดนตรีไทย

*กิจกรรมขับร้องประสานเสียง

*กิจกรรมการจัดการโครงการศิลปวัฒนธรรม

*กิจกรรมวงโยธวาทิต

 

จุดมุ่งหมาย

-     เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-         เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

-         เพื่อจัดทำเอกสารการสอน ตำรา สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

-         เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

-         เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

-         เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและองค์กรภายนอก

      แนวทางปฏิบัติภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

-         ส่งเสริมการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง

-     ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนการสอนโดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทำแผนการสอน คำอธิบายรายวิชา เอกสารการสอน ตำราสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา

-     ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ตามความสนใจโดยการส่งเสริมการแข่งขันทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

-         ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยและพัฒนา

-         ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนให้มากที่สุด

-         สนับสนุนการทำงานตามนโยบายของผู้บริหาร

-         พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภายในและภายนอก

-         ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

 

นโยบายคุณภาพ

                        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  และการเป็นโรงเรียนพัฒนาครูวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศ