[03 ตุลาคม 2555]

การนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 

          นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ทุกคน จะต้องดำเนินเรื่องนำปลด ในวันอังคารที่ 16  ตุลาคม  2555

ในเวลา 8.00 – 12.00 น.  (นัดหมายรวมพล ที่ศูนย์ฝึกวิภาวดี  เวลา07.45 น. ขอให้มาตรงเวลา )

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมดำเนินการ 

1. สด.9 ( ฉบับจริง ) จำนวน  1  ฉบับ

2. สำเนา สด.9 ( ถ่ายเฉพาะด้านหน้า )     จำนวน  2  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้ารายการบ้านและหน้าที่มีชื่อตัวเอง )        จำนวน  2  ฉบับ

4. หนังสือรับรอง ( ฉบับจริง )   จำนวน  1  ฉบับ

5. สำเนาหนังสือรับรอง      จำนวน  1  ฉบับ

   หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้เอกสารในข้อ 4 และ ข้อ 5 ให้มาขอรับ ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนวันที่ 16 ต.ค. 55   

6. รูปถ่าย ขนาด 3x5ซม.   จำนวน  2  รูป

(รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบ นศท. ป้ายชื่อที่อกเสื้อต้องเป็นชื่อของตัวเองโดยต้องถ่ายให้เห็นชื่อและนามสกุลชัดเจนถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูปและขอให้อัดจากเครื่องอัดภาพจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)

7. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาเจล)     จำนวน  1  ด้าม

หมายเหตุ 

1. นักศึกษาวิชาทหารที่อายุไม่ถึง 17 ปี( เกิดหลังปี พ.ศ.2539 ) ซึ่งยังไม่ได้ ลงบัญชีทหารกองเกิน  (สด.9) จะต้องดำเนินการด้วยตัวเองก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2556 และให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงด้วยทุกคน  และเปลี่ยนเอกสารจากหนังสือรับรองของสถานศึกษาเป็นวุฒิการศึกษา(ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ) หลักฐานประกอบนอกนั้นเหมือนเดิม โดยยื่นเอกสารที่แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง

2. 2. สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุลของตนหรือของบิดามารดาไม่ตรงกัน ระหว่าง สด.9 กับ ทะเบียนบ้าน ถ้า สด.9เขียนผิดให้ไปแก้ไขที่สัสดีเขตที่ตนไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้ถ้าเป็นทะเบียนบ้าน ให้ไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุลของตนหรือของบิดามารดา ที่อำเภอ / เขตให้เรียบร้อยตรงกันก่อนที่จะส่งหลักฐาน

3. 3. ป้ายชื่อที่ติดกับชุด นศท.ต้องเป็นชื่อของตัวเอง ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องด้วย

........................................................................................................................... < ย้อนกลับ