[20 กรกฎาคม 2554]

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เกียรติยศ ปีการศึกษา 2554

รายชื่อศิษย์เกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์  สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๖
นายกำธร  ถาวรสถิตย์ สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๙
ดร.อารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม  สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๑๐
นายพงษ์ภานุ  เศวตรุนทร์ สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๑๑
ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๑๑
แพทย์หญิงนฤชร กิจไพศาลรัตนา สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๔๐
นางสาวสัณหพะงา พานิช  สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๔๑
นางสาวกรรภิรมย์ สังขวาสี  สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๔๑
นางสาวฐิตินันท์  เต็งอำนวย สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๔๒
นายวรัญญ์   กิตยาภรณ์ สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๔๒
นายกฤตกร  กานติกูล สาธิตจุฬาฯ รุ่นที่ ๔๙


< ย้อนกลับ