โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายมัธยม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 

 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพยาบาล